Tommaso Gara, 1996 cm 42,5 x circonferenza base 33 inv. 60